Stipendije HNB-a za studente

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2020. godini dodjeljuje ukupno najviše osam stipendija, u visini od 3.000,00 kuna neto mjesečno, za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci (dvije za studente ekonomije, dvije za studente matematike, dvije za studente računarstva, tj. informatičkih tehnologija, jednu za studente prava i jednu za studente građevinarstva).

Ako se ne zaprimi dovoljan broj odgovarajućih prijava iz jednog područja, Hrvatska narodna banka zadržava pravo preusmjeriti broj stipendija iz jednog područja u drugo.

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti su natječaja sljedeći:

kandidat mora biti redoviti student integriranog (preddiplomskog i diplomskog studija) ili preddiplomskog studija ili diplomskog studija,
mora imati završenu najmanje prvu godinu studija,
studij odnosno studijski program ili smjer programa mora biti iz polja/područja ili ekonomije ili matematike ili računarstva, tj. informatičkih tehnologija ili prava ili građevinarstva,
kandidat mora imati državljanstvo Republike Hrvatske.
Poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na fakultetima/visokim učilištima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora i programera ili onima na kojima se stječu kompetencije u kojima se traži sposobnost za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, financijskog prava, tehničke podrške i slično, odnosno oni koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

 

Postupak prijave:

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE” (u nastavku teksta: Prijavnica; poveznica se nalazi u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke).

Prijavnici se prilažu sljedeći dokumenti:

potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku te akademskoj godini prve godine upisa studija,
prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta,
preslika osobne iskaznice,
motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.
Potkrepa ostalih navoda iz Prijavnice odnosno dopuna navedene zahtijevane dokumentacije (preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) može se, prema potrebi, dostaviti naknadno tijekom postupka odabira kandidata, u skladu s obaviješću Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

upisani studij, tj. studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke,
rezultati ostvareni tijekom postupka odabira,
procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci,
uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena i slično), ukupno ostvareni broj ECTS bodova do trenutka prijave te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično),
sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu,
aktivno znanje engleskog jezika, u govoru i pismu.
Obveze su stipendista:

redoviti upis u svaki sljedeći semestar odnosno svaku sljedeću akademsku godinu,
svakog semestra dostava potvrde fakulteta/visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru,
završetak studija šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.
Obveze su Hrvatske narodne banke:

početak isplate stipendije u iznosu od 3.000,00 kn neto mjesečno, od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju,
isplata svake sljedeće stipendije najkasnije do 15. u mjesecu,
mogućnost korištenja stručne knjižnice Hrvatske narodne banke.
Između odabranoga kandidata, kao stipendista, i Hrvatske narodne banke, kao stipenditora, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ovisno o mogućnostima i poslovnoj potrebi Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj narodnoj banci predviđeno je obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje te diplomski rad iz područja financija ili bankarstva ili nekoga od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke.

Ako Hrvatska narodna banka ima mogućnost te iskaže interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci i ostati na radu najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.

Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija (uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije).

Popunjena Prijavnica dostavlja se u preuzetom, definiranom formatu u Wordu elektronički na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr (s naznakom predmeta PRIJAVA ZA STIPENDIJU), kao i skenirani zahtijevani dokumenti, s tim da se zahtijevani dokumenti mogu dostaviti (zajedno s ispisanom prijavnicom) i preporučeno, poštom, na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
“Prijava na natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2020.”

Natječaj je otvoren do srijede 30. rujna 2020. (uključujući i taj dan).

Osobe za kontakt jesu Branka Šerić (tel. 385 1 4565 064), Anita Gajski (tel. 385 1 4565 044) i Marica Vrban (tel. 385 1 4590 351).

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke, u svrhu provedbe natječaja za dobivanje stipendije, objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke uz ovaj natječaj i čini njegov sastavni dio.