Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije osnovan je 1995. godine kao jedan od odjela unutar Koprivničko-križevačke županije. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije kao javna ustanova djeluje od 01. 01. 2008. godine.

Djelatnost Zavoda je:

• izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
• izrada izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije,
• vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
• pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
• izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa zakonom,
• izrada prostornih planova uređenja velikog grada, gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako je izrada tih planova Zavodu povjerena od nadležnog Ministarstva ili Župana Koprivničko-križevačke županije,
• obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako je obavljanje tih poslova Zavodu povjereno od nadležnog Ministarstva ili Župana Koprivničko-križevačke županije.

Zavod surađuje s relevantnim stručnjacima i ovlaštenim znanstvenim i stručnim institucijama, strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu, tijelima središnje državne uprave i tijelima područne, lokalne i mjesne samouprave. Također kontinuirano aktivno sudjeluje u međunarodnim projektima, priprema stručne podloge za razradu projekata i projektnih ideja.
Za izradu prostorno-planske dokumentacije i stvaranje prostorne baze podataka (registar prostornih podataka) kao softver se koristi GIS (ArcView 3.2, 9.2 i 10) i Autodesk map 3D 2008. Zavod izgrađuje digitalnu bazu prostornih podataka za područje Koprivničko-križevačke županije (namjena površina, građevinska područja, prometna i komunalna infrastruktura, demografija, prirodna i kulturna baština, društvena infrastruktura). Svi prostorni planovi gradova i općina Koprivničko-križevačke županije pohranjeni su u arhivi Zavoda u papirnatom i digitalnom zapisu. Pravilnikom* o cijenama materijalnih troškova izdavanja podataka iz registra podataka o prostoru Koprivničko-križevačke županije reguliran je način naplate izdavanja podataka.