Temeljem utvrđene neujednačene organizacije, nejednakih kriterija hitnosti, neujednačenog stanja educiranosti i opremljenosti između/unutar županije te posljedično nejednake kvalitete pružene usluge i neujednačene dostupnosti hitne medicinske pomoći, 2009. godine započela je reforma nacionalnog sustava  Hitne medicinske službe po modelu cjelovitog županijskog umreženog sustava s krovnom stručnom zdravstvenom ustanovom Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Konačni cilj reforme je postizanje europskog standarda dostupnosti i učinkovitosti Hitne medicinske pomoći prema hitnom pacijentu s posljedičnim smanjenjem mortaliteta od vodećih uzoraka smrtnosti u RH. Reformom se stvaraju preduvjeti za financijski održiv i strukturno stabilan sustav

Reorganizacijom u sustavu pružanja hitne pomoći nastoji se postići jednaka kvaliteta i dostupnost hitne medicinske službe u svim dijelovima Republike Hrvatske, i to kroz: poboljšanje učinkovitosti i ishoda sustava hitne medicine, povećanje usklađenosti u standardima usluga među županijama, povećanje učinkovitosti i brzine reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći i poboljšanje učinkovitosti hitnih prijema u ciljanim bolnicama.

U skladu sa spomenutom reformom osnovan je Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Zavod). Zavod je osnovan Odlukom o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Klasa: 510-08/10-01/1, Ur.Broj: 2186/1-01/1-11-30 od 31. svibnja 2011. godine te je započeo s radom 15. lipnja 2012., na adresi Franje Galinca bb.
Odluku o osnivanju pogledajte ovdje.

Zavod je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Radi učinkovitosti, djelotvornosti, dostupnosti i osiguranja kvalitete uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i utvrđivanje prava iz zdravstvene zaštite koju Zavod pruža, unutarnji ustroj uređuje se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova. Poslovi Zavoda određuju se na razini jedinstvene pravne osobe za potrebe cjelokupnog područja Varaždinske županije na kojem se obavlja djelatnost Zavoda, sa svrhom primjene načela i sustava mjera za ostvarivanje i unapređenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.  Unutarnji ustroj Zavoda usklađuje se sukladno Mreži hitne medicine. Ispostave utvrđene Mrežom hitne medicine nemaju status podružnice i ne upisuju se u sudski registar i ne sudjeluju u pravnom prometu.

Da bi se reorganizacija sustava hitne medicinske pomoći provela sukladno visoko postavljenim ciljevima, nužna je dobra priprema. Sve se promjene trebaju uvoditi postupno, temeljene na ozbiljnim i kontinuiranim analizama svih pokazatelja.

 

VIZIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Vizija Zavoda uključuje uspostavu jedinstvenog sustava hitne medicine na području Varaždinske županije, koji će doprinositi timskom zbrinjavanju hitnih pacijenata, sigurnosti građana i promicanju povjerenja između timova hitne pomoći, pacijenata i njihovih obitelji. Stalna profesionalna uključenost u podizanje kvalitete pružanja hitne medicinske pomoći temeljni je cilj Zavoda, koji  je utemeljen na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa medicinskoj djelatnosti, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje medicinske skrbi za hitne pacijente na području Varaždinske županije.  Osnivanjem Zavoda, djelatnicima je omogućena stalna edukacija i usavršavanje na području hitne medicinske pomoći, tako se zadržava vrlo visoki standard hitne medicine na varaždinskom području.

Address

Our Address:

Franje Galinca 4, 42000 Varaždin

Telephone: