MISIJA:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici je županijska bolnica Koprivničko – križevačke županije koja pruža zdravstvenu skrb stanovništvu županije, ali i stanovništvu rubnih područja okolnih županija. Timskim radom uz optimalno korištenje raspoložive medicinske opreme i drugih resursa, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom, provodimo stacionarnu, specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom, laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i edukaciju zdravstvenih djelatnika. Osim toga, sudjelujemo u programima primarne i sekundarne preventive kao i u promociji zdravlja.

VIZIJA:

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici teži implementaciji najboljih mogućih saznanja temeljenih na dokazima koji će doprinijeti kvaliteti usluga koje pružamo. Kontinuiranom edukacijom zaposlenika, uvođenjem novih medicinsko – tehničkih i dijagnostičkih postupaka, održavanjem uspostavljenog sustava kvalitete imamo za cilj svojim korisnicima omogućiti dostupnost najkvalitetnije moguće usluge.

 

Address

Our Address:

Željka Selingera 1, 48000 Koprivnica

Telephone: