Klinička bolnica “Sveti Duh” u vlasništvu je Grada Zagreba. Bolnica je smještena na adresi Sveti Duh 64. Od svih bolnica u Republici Hrvatskoj bolnica “Sveti Duh” je najstarija.

Počela je s radom 1804. godine, te ima neprekinutu tradiciju. Danas Bolnica sudjeluje u mreži zdravstvene zaštite, s 500 bolesničkih kreveta za odrasle i sa 70 kreveta za novorođenčad, te s ukupnim kapacitetima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike, koju čini oko 120 ambulanti i dijagnostičkih službi. Ukupne kapacitete stacionarne i specijalističke ambulantne zdravstvene zaštite Bolnica ugovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime je uključena u hitno i redovito zbrinjavanje oko 250 000 građana Republike Hrvatske, u skladu s važećim standardima, normativima i pravilima zdravstvene struke.

Bolnica je organizirana kao jedinstvena tehnološka cjelina koju čini 9 stacionarnih djelatnosti i 16 specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih djelatnosti organiziranih u 6 klinika i 8 zavoda i Središnji hitni prijam. Klinike i zavodi Bolnice nominalno su organizirani sukladno važećoj nomenklaturi djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike.

Klinička bolnica “Sveti Duh” članica je CARNet-a u sustavu znanosti i visoke naobrazbe u statusu dodatna CARNet lokacija a s klinikama, zavodima i referalnim centrima nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u ZagrebuMedicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku URL: http://www.mefos.unios.hr], Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te, u okviru međunarodne suradnje, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

 

Address

Our Address:

Ul. Sveti Duh 64, 10000, Zagreb

Telephone:
Email: